PATENTBANKEN 

AVTALSVILLKOR

för utställare/patentägare/säljare (UPS) och spekulant/köpare (SK)

sinsemellan och gentemot PATENTBANKEN (PB)
 

PATENTBANKEN (PB) visavi Utställare/Patentägare/Säljare (UPS)

§ 1.  UPS erbjuds att på PB:s webbsida www.patentbanken.se förevisa en eller flera uppfinningar, idéer och projekt (objekt) helt gratis från och med den 1 september 2017 tills vidare.

§ 2.  Objektet får illustreras på webbsidan med max tre bilder med högst 15 kB storlek per bild. Förklarande text (i 8 pt.) på svenska får ett utrymme på max 160 tecken. Om skisser och bilder inte bör visas offentligt om patentansökan ännu inte inlämnats, får en mer beskrivande text om objektets användning, egenskaper och fördelar förfoga över ett utrymme på cirka 200 tecken (i 8 pt). Den immaterialrättsliga statusen bör anges.

§ 3.  UPS ansvarar själv för presentationsmaterialet samt för objektets originalitet, kvalitet och funktion. Bilder och text måste sändas till PB i digital form. PB är kostnadsfritt behjälplig med komprimering och textutformning. UPS skall ha inflytande över hur materialet ser ut på hemsidan.

§ 4.  UPS utlovar att till lämpliga företag samt vänner och bekanta förmedla Patentbankens webbadress eller Internet-länkar.

§ 5.  UPS skall utan dröjsmål få del av kontaktuppgifter till de spekulanter/köpare (SK), som visat intresse.

§ 6.  PB är beredd att vid förfrågan och efter överenskommelse om lämpligt arvode stå till tjänst med patent- och mönsteransökan samt avtalsgranskning, rådgivning, förhandlingshjälp samt konstruktions- och designförbättringar.

§ 7.  UPS förbinder sig att hålla PB underrättad om exploateringsläget samt att upplysa om ingångna avtal.

§ 9.   Vid fusk, oegentligheter och oetiskt uppträdande från UPS, har PB rätt att genast undanföra de objekt som UPS förevisar, samt avstänga denne från fortsatt samarbete.

§ 10.  PB tar inget ansvar för eventuella oklarheter och tvister mellan UPS och SK.

§ 11.  UPS skall anses ha godtagit ovanstående bestämmelser i och med att material inlämnats för publicering.

§ 12.  Eventuell tvist mellan PB och UPS skall avgöras enligt svensk lag vid domstol där PB har sitt säte.


 

PATENTBANKEN (PB) visavi Spekulant/Köpare (SK)

§ 1.  Envar presumtiv SK skall utan kostnad kunna hålla sig översiktligt underrättad om PB:s utbud av uppfinningar, idéer och projekt (objekt) på PB:s hemsida www.patentbanken.se

§ 2. Finner SK ett objekt vara intressant, skall SK på begäran och utan dröjsmål få del av tillgänglig information och kontaktuppgifter angående objektet och kontaktman (UPS).

§ 3.  SK förbinder sig att inte sprida mottagna uppgifter till tredje man och allmänheten eller annat företag.

§ 4. SK utlovar att vid förfrågan hålla PB underrättad om exploateringsläget för den UPS, som SK erhållit information om.

§ 5.  PB tar inget ansvar för eventuella oklarheter och tvister mellan SK och UPS.

§ 6.  SK skall anses ha godtagit ovanstående bestämmelser i och med kontakten med PB.

 

Generellt: Om utställaren/upphovsmannen UPS ännu inte har ansökt om patent- eller mönsterskydd, bör man överenskomma om ett sekretessavtal med spekulanten. Ta helst med någon sakkunnig eller vederhäftig vittnesperson när man träffar SK för att till denne överföra och diskutera UPS' sekreta information.

Om avtal träffas mellan UPS och SK och inkomster uppkommit tack vare Patentbanken kan part frivilligt betala lämplig dusör till  Patentbanken. Muntlig kontakt är att föredra innan.


Råd
om mönster- och patenträtt, licensavtal och lansering av uppfinningar; se rådgivande artiklar

PATENTBANKEN - visar uppfinningar för företagsamheten. Så att de förverkligas!   I Sverige.

Läs här om Patentbankens bakgrund och affärsidé.


PATENT
BANKEN
Avd. i enskilda firman FunkMent

Kontakt:
Bertil Burström, Össjö-Boarpsvägen 80,  SE-266 91 Munka-Ljungby   Tel 070 58 33 282
E-post: bertil@srsf.se        Webbplats: www.patentbanken.se 


Denna sida har uppdaterats 2017-09-09
Allt material på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kopiering/efterapning utan tillstånd är förbjuden.  © Webbdesigner